Ogólne Warunki Dostawy

regulamin

Ogólne warunki dostaw (zwane dalej O.W.D.) mają zastosowanie do wszystkich podmiotów dokonujących jakichkolwiek czynności prawnych (w szczególności zawierających jakiekolwiek umowy, porozumienia czy transakcje) z TIGA PUMP Sp. z o.o.

Artykuł 1
Zakres obowiązywania.
Niniejsze O.W.D. regulują warunki dostawy urządzeń i usług zwanych w dalszej części produktami, których dostawcą lub sprzedawcą jest TIGA PUMPS Sp. z o.o. Poza niniejszymi O.W.D. strony mogą obowiązywać szczegółowe regulacje ustalone każdorazowo pisemnie przez strony umowy.

Artykuł 2
Oferta.
Oferta TIGA PUMPS Sp. z o.o. jest aktualna przez okres 30 dni od dnia złożenia chyba, że zawiera inny okres związania. Wszelkie inne informacje, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,

Artykuł 3
Umowa.
Umowę uważa się za zawartą po dokonaniu pisemnego (również mailem, faksem) zamówienia ze strony kupującego oraz dokonaniem pisemnego (również mailem, faksem) potwierdzenia zamówienia przez TIGA PUMPS  Sp. z o.o. do realizacji.

Artykuł 4
Ceny i płatności.
Oferowane przez TIGA PUMPS Sp. z o.o. ceny produktów i usług realizowane są na bazie loco magazyn TIGA PUMPS Sp. z o .o. we Wrześni ( 62-300 ) ul. Przemysłowa 1 .
Ewentualne inne koszty, a szczególnie koszty ubezpieczenia i transportu do Kupującego obciążają Kupującego, chyba, że strony w formie pisemnej, postanowią inaczej. Koszty ewentualnych napraw czy adaptacji do określonych warunków ponosi Kupujący. Płatności realizowane będą zgodnie z zasadami określonymi w ofercie ,na konto TIGA PUMPS Sp. z o.o. Za termin zapłaty uważa się datę wpływu należności  na konto TIGA PUMPS Sp. z o.o. W razie zwłoki w terminie płatności TIGA PUMS Sp. z o.o. ma prawo do:

 • naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie od daty wymagalności zobowiązań,
 • wstrzymania dalszych dostaw związanych realizacją umowy,
 • żądania pokrycia kosztów i strat poniesionych przez TIGA PUMPS Sp. z o.o.,
 • wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy opóźnienie w płatności nawet za  część produktów lub usług jest większe niż 14 dni.

Artykuł 5
Dostawa do Kupującego.
Dostawa będzie realizowana zgodnie ze szczegółowo opracowanym harmonogramem dotyczącym każdego produktu. W sytuacjach wystąpienia siły wyższej lub innych nie dających się przewidzieć w chwili rozpoczęcia dostaw sytuacji (w tym opóźnienia wynikającego z realizacji zamówienia przez producenta) TIGA PUMPS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo opóźnienia realizacji dostaw produktu, po wcześniejszym powiadomieniu Kupującego, bez możliwości dochodzenia przez niego ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.
W przypadku odmowy odbioru produktów przez Kupującego, TIGA PUMPS Sp. z o.o. stawia je w magazynie we Wrześni ( 62-300 ) ul. Przemysłowa 1. Koszty magazynowania obciążają w takiej sytuacji Kupującego.
Z chwilą dostawy własność produktu przechodzi na kupującego, w przypadku odmowy odbioru produktu własność przechodzi z chwilą dostarczenia przez TIGA PUMPS sp. z o.o. wezwania do odbioru rzeczy.

Artykuł 6
Odpowiedzialność kontraktowa.
Wady fizyczne występujące po sprzedaniu, produktu i dokonaniu pełnej płatności, będą usuwane przez TIGA PUMPS Sp. z o.o. w możliwie najbliższym terminie z uwzględnieniem możliwości TIGA PUMPS Sp. z o. o. i rozmiarów wady.

O wszelkich istniejących wadach Kupujący zobowiązuje się pisemnie zawiadomić TIGA PUMPS Sp. z o. o. w terminie 3 dni od wykrycia wady, pod rygorem utraty roszczeń.

Zakresem odpowiedzialności TIGA PUMPS sp. z o.o. (z jakiegokolwiek tytułu) nie są objęte wady będące działaniem osób trzecich lub czynników niezależnych od TIGA PUMPS sp. z o.o., a w szczególności  nie obejmuje wad związanych z:

 • pracami montażowym i instalacyjnymi, jak również wszelkimi innymi pracami wykonanymi niezgodnie z zaleceniami lub instrukcją TIGA PUMPS Sp. z o.o.,
 • stosowaniem nieodpowiedniego sprzętu,
 • niezgodnymi z instrukcją warunkami eksploatacyjnymi,
 • stosowaniem niewłaściwych materiałów,
 • szkody spowodowane działaniem osób trzecich,
 • działaniem siły wyższej,
 • działaniem środków chemicznych i warunków atmosferycznych, jak również działaniem wszelkich innych bodźców zakłócających naturalne funkcjonowanie produktów,
 • naturalnym zużyciem części i podzespołów, spowodowanych działaniami Kupującego lub osób  trzecich bez zgody TIGA PUMPS Sp. z o.o.
 • wszelkimi zdarzeniami wykraczającymi poza zasady działania w zakresie dołożenia należytej staranności związanej z używaniem lub eksploatacją przedmiotu dostawy.

Zakres odpowiedzialności TIGA PUMPS sp. z o.o. (z jakiegokolwiek tytułu) ograniczony jest do wartości sprzedanego produktu i nie obejmuje swoim zakresem odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Artykuł 7
Rozwiązanie umowy.
W przypadku rozwiązania (odstąpienia, wypowiedzenia itp.) umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie kupującego (lub z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność) TIGA PUMPS Sp. z o. o. ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 10% wartości umowy, co nie wyklucza żądania odszkodowania przenoszącego wartość kary umowne.

W powyższej sytuacji oraz każdym innym przypadku rozwiązania umowy (odstąpienia, wypowiedzenia) Tiga Pumps sp. z o.o. ma prawo do:

 • rozliczenia wszelkich poniesionych kosztów związanych zamówionymi produktami lub usługami,
 • rozliczenia wszelkich dostarczonych urządzeń lub ich części (jak również niedostarczonych a zamówionych ), bez względu na kompletność ich dostarczenia.

Artykuł 8
Poufność.
Strony ustalają, że wszelkie informacje i dane przekazane przez strony w ramach wykonania niniejszej umowy objęte są tajemnicą i nie mogą bez pisemnej zgody osoby której dotyczą ujawnione jakimkolwiek osobom trzecim. Strony zapewnią ochronę tej tajemnicy poprzez udostępnienie objętych nią danych wyłącznie osobom, które w związku z pracą muszą się z nimi zapoznać, a nadto zapewnią ochronę tajemnicy przez swoich pracowników.. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i przekazywanie osobom trzecim jakichkolwiek informacji (w tym dotyczących wartości umowy) dotyczących realizowanej umowy.

Artykuł 9
Postanowienia końcowe
Prawem właściwym dla stron jest prawo polskie, Sądem właściwym jest sąd miejscowo właściwy dla Tiga Pumps z sp. z o.o.

Ogólne warunki dostawy w wersji PDF do pobrania – kliknij tutaj.