Gwarancje

Warunki gwarancji

1. Firma TIGA PUMPS Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie urządzenia w okresie 12 miesięcy od daty uruchomienia, lecz nie dłużej niż 24 miesiące od daty dostawy, pod warunkiem przechowywania pompy w okresie od dostawy a do uruchomienia w sposób uniemożliwiający jej uszkodzenie.

2. Roszczenia reklamacyjne będą rozpatrywane za okazaniem niniejszego dokumentu z pieczątką i podpisem sprzedawcy i kupującego. W razie zgubienia, zniszczenia dokumentu gwarancyjnego, Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji. Karta gwarancyjna bez daty dostawy i podpisu osoby upoważnionej do odbioru urządzenia jest nieważna i nie uprawnia do korzystania z bezpłatnych napraw gwarancyjnych.

3. Warunkiem udzielenia gwarancji jest pisemne powiadomienie sprzedającego o terminie rozruchu (na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym rozruchem) i umożliwienie przeprowadzenia inspekcji prawidłowości montażu urządzeń.
Inspekcja ta połączona z przeglądem zerowym, szkoleniem obsługi i nadzorem nad rozruchem (jeśli urządzenie było dostarczone przez firmę Tiga Pumps Sp. z o.o. lub przez autoryzowanego dystrybutora ) jest nieodpłatna.
W przypadku uruchomienia przez serwis Tiga Pumps urządzenia dostarczonego przez innych dostawców (nieautoryzowanych), koszt robót wynosi 15% wartości netto uruchamianego urządzenia.
W szczególnych przypadkach, istnieje możliwość uzyskania gwarancji na urządzenie bez wymaganej standardowo obecności serwisu Tiga Pumps, jednak dotyczy to tylko urządzeń dostarczonych przez Tiga Pumps i musi być każdorazowo uzgadniane z przedstawicielem tej firmy.

4. W ramach gwarancji sprzedający zapewnia bezpłatne usuwanie wad fizycznych urządzenia, które ujawnią się w okresie wyznaczonym w punkcie 1.

5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji tylko wtedy, gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w sprzedanym urządzeniu.

6. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i części naturalnie zużywających się.

7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek:

a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania przechowywania lub konserwacji urządzenia
b) uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika lub osoby trzeciej
c) wykorzystywania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem
d) niewłaściwego transportowania lub innego przemieszczania urządzenia
e) obsługi urządzenia przez nieodpowiednia obsługę (niefachową lub nie przeszkoloną).
f) wykonania niewłaściwych połączeń elektrycznych.

8. Użytkownik traci wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji w razie stwierdzenia:

a) korzystania z materiałów eksploatacyjnych, części naturalnie zużywających się i innych części dostarczonych przez innego dostawcę niż Tiga Pumps Sp. z o.o.,
b) niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji (montażu urządzenia),
c) samowolnych napraw, przeróbek konstrukcyjnych, demontażu lub innych zmian w urządzeniu dokonanych przez osoby nieupowaznione,
d) nie powiadomienia na piśmie w terminie 3 dni sprzedającego o ujawnionych wadach,
e) przypadku nie umożliwienia przez użytkownika w jakikolwiek sposób ustalenia przyczyny uszkodzenia lub ujawnienia wady urządzenia,
f) wszystkie naprawy, wymianę materiałów eksploatacyjnych i części naturalnie zużywających się, przeglądy, przeglądy wraz z wymianą oleju (co 6 miesięcy lub po przepracowaniu w trudnych warunkach 1000 rbh zgodnie z DTR) należy wykonywać w serwisie Tiga Pumps Sp. z o.o. pod rygorem utraty gwarancji.

9. Odpłatne są wszystkie przeglądy, przeglądy z wymianą oleju, czynności związane z wymianą materiałów eksploatacyjnych i części naturalnie zużywających się, naprawy pogwarancyjne oraz naprawy, których Tiga Pumps odmówiła wykonać w ramach gwarancji.

10. Użytkownik w przypadku reklamacji nie uznanych przez Sprzedającego ponosi koszt naprawy lub usunięcia wad jak też np. koszty dostarczenia uszkodzonego przedmiotu sprzedaży, koszty delegacji eksperta do miejsca użytkowania przedmiotu sprzedaży, transportu.

11. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji ograniczona jest do obowiązku naprawy lub wymiany wadliwych elementów i nie obejmuje swoim zakresem dalej idącej odpowiedzialności, w szczególności odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści

12. Użytkownik jest zobowiązany najpóźniej w terminie 3 dni pisemnie powiadomić Sprzedającego o ujawnieniu wady lub powstaniu uszkodzenia. Powiadomienie pisemne powinno zawierać dane urządzenia (typ, numer fabryczny) oraz w miarę dokładny opis ujawnionej wady (uszkodzenia).

13. Pierwsza reakcja serwisu (telefoniczna lub faxowa) nastąpi w ciągu 48 h. Sprzedający zobowiązuje się przystąpić do usuwania wad i awarii w ciągu 72 godzin od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia o wystąpieniu wady lub awarii.

14. Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad i awarii stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w terminie 14 dni licząc od dnia zawiadomienia o wystąpieniu wady lub awarii, pod nr fax. 061  84-20-791. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w tym terminie, naprawa lub wymiana wadliwego urządzenia nastąpi w najkrótszym możliwym (wspólnie uzgodnionym) terminie (przez Kupującego i Sprzedającego).

15. Termin naprawy może ulec wydłużeniu o okres konieczny do sprowadzenia niezbędnych części zamiennych.

16. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt (np. konserwacja, wymiana bezpieczników, demontaż, montaż, czyszczenie urządzeń skierowanych do naprawy itp.). Serwis firmowy Tiga Pumps Sp. z o.o. może wykonać powyższe czynności odpłatnie na wezwanie Użytkownika.

17. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od zgłoszenia stwierdzonej wady urządzenia do dnia dostarczenia urządzenia po naprawie.

18. Sprzedający odmówi wykonania zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niezgodności numeru seryjnego przedmiotu sprzedaży z numerem zawartym w karcie gwarancyjnej, nieczytelnością, zmianą lub brakiem tego numeru. Sprzedający odmówi wykonania zobowiązań gwarancyjnych w przypadku braku wpisów dotyczących przebiegu napraw gwarancyjnych (tabela „Przebieg napraw gwarancyjnych”, protokoły serwisowe).

19. Obowiązkiem Użytkownika jest dokonywanie bieżących i okresowych przeglądów konserwacyjnych przedmiotu sprzedaży w okresach przewidzianych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej lub wynikających z innych przepisów lub wynikających z tabeli „Przebieg napraw gwarancyjnych” lub wynikających z protokołów serwisowych.